Voetbal Vereniging Buurse

Gedragsregels seksuele intimidatie

Voetbal Vereniging Buurse (VV Buurse) neemt seksuele intimidatie serieus. VV Buurse heeft daarom de gedragsregels zoals die door NOC/NSF zijn opgesteld voor sportbegeleiders overgenomen. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer/ begeleider te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.

Hieronder vindt u de elf gedragsregels zoals deze door het hoofdbestuur van VV Buurse zijn overgenomen van NOC/NSF:

De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich
De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (macht)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij of zij dit spoedig melden bij het bestuur en/of vertrouwenscontactpersoon van de vereniging.
In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Aannamebeleid trainers, begeleiders, vrijwilligers.

Het hoofdbestuur is van mening dat de vereniging zorgvuldig dient om te gaan met het aanstellen van leiders en trainers bij de jeugd. Daarom heeft het hoofdbestuur besloten dat bij de aanstelling van nieuwe leiders en trainers de volgende stappen moeten worden doorlopen:

Het houden van een kennismakingsgesprek met de aspirant leider of trainer.
Controle en navraag bij opgegeven referenties. Contact opnemen met de vereniging waar de persoon eerder lid en of leider of trainer is geweest.
Aan de aspirant leider of trainer om een VOG vragen.
Aspirant leider of trainer wordt lid van de KNVB. Daarmee valt de leider of trainer onder het tuchtrecht van de KNVB. Aspirant leider of trainer wordt hiervan op de hoogte gebracht.
De gedragsregels seksuele intimidatie worden met de aspirant leider of trainer besproken.
Buurse, 1 maart 2015.